نهایی استان مازندران خرداد 85

1- از بین کلمات داده شده داخل پرانتز کلمه ی مناسب را برای هر جمله انتخاب کنید .75/0

الف) به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ................. گفته می شود.(برق- صاعقه)

ب) اگر مقاومت مداری بیشتر شود جریانی که از آن عبور می کند .........می شود .(کمتر- بیشتر)

ج) چرخ ومحوری که مقدار نیرو را افزایش می دهد مزیت مکانیکی آن ................ از می باشد .(بزرگتر-کوچکتر)

2- هر یک از کلمات داخل کادر را درمقابل توضیح مربوط به آنها بنویسید .(یک جمله اضافی است)         75/0                     (مفصل- رباط زردپی )

الف) رشته های محکمی از بافت پیوندی که استخوان ها را درمحل خود نگه می دارند . (...................)

ب) رشته های پروتئینی که باعث مقاومت استخوان ها در برابر ضربه می شوند . (...........)

ج) محل اتصال استخوان ها به هم را گویند . (..................)

د) طناب محکم سفید رنگ از جنس بافت پیوندی که معمولاً به استخوان متصل است . (............)

3- پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید .1 نمره

الف) ایجاد ویژگی های تازه ای در ساختار ، رفتار و نیازهایی که باعث تفاوت دختر ها پسرها می شود، بیانگر کدام نوع بلوغ است؟

1) بلوغ جسمی          2)بلوغ جنسی            3)بلوغ شرعی          4)بلوغ روانی

ب) جزایر قوسی بر اثر کدام نوع حرکت در ورقه های سنگ کره ی زمین بوجود می آیند؟

1) ورقه های دورشونده                   2)ورقه هایی که کنار هم می لغزند

3)برخورد دو ورقه ی اقیانوسی                   4)برخورد دو ورقه ی قاره ای و اقیانوسی

4- یک جاندار پس از مرگ باید دور از چه عواملی قرار گیرد تا همه یا قسمتی از جسد آن باقی بماند ؟5/0

5 ستاره ی الف پرنورتر از ستاره ی ب به نظر می رسد .دلیل چیست؟ (دو مورد)5/0

6- یک میله پلاستیکی باردار (منفی) را مطابق شکل به کلاهک برقنما ی بدون باری نزدیک کرده ایم .نوع بار کلاهک و ورقه های برقنما را مشخص کنید .5/0

7- چرا ارزشیابی از تصمیم گیری ها بعد از اجرا اهمیت دارد؟ 5/0

8- همانطور که می دانید برقراری ارتباط بین سلول های بدن از طریق پیام های هورمونی و عصبی صورت می گیرد .به نظر شما :

الف) مسیر انتقال کدام نوع پیام از راه خون است ؟25/0

ب) کدام نوع پیام تا حدود زیادی ماهیت الکتریکی دارد ؟25/0

9- میلاد می خواهد ولت متر و آمپرسنج را در مدار زیر قرار دهد . به نظر شما میلاد این دو وسیله را در چه نقاطی باید وصل کند 5/0

 10- هر یک از موارد زیر مربوط به کدام راه ساختن آهن ربا می باشد ؟75/0

                             ( مالش القا- الکتریکی )

الف ) سیم روپوش داری رابه دور یک میله ی کوچک آهنی پیچیده ودو سر آن را به قوه وصل می کنیم .(...............)

ب) یک آهن ربای قوی را چند بار روی تیغه ی آهنی می کشیم ، تیغه ی آهنی  آهنربا می شود . (................)

ج) یک میخ آهنی را به یک آهنربای قوی نزدیک می کنیم میخ آهنربا می شود .(.........)

11- جدول زیر را کامل کنید .75/0

  نوع ماهیچه

      رنگ

     عمل

     اسکلتی

.....................

   ارادی

    قلبی

قرمز

..........................

     صاف

.............................

غیر ارادی

12- منابع طبیعی به دو صورت تجدید شدنی و تجدید نشدنی در طبیعت وجود دارند به نظر شما منظور از منابع تجدید شدنی چیست؟ یک مثال بزنید. 75/0

13- به نظر شما اگر دمای گازی که در یک ظرف در بسته وجود دارد کاهش یابد فشار آن بیشتر می شود یا کمتر ؟چرا؟ 75/0

14- نمودار زیر را کامل کنید .          75/0           روش های تولید مثل


       .............                            غیر جنسی

                                                         

              مثل پستانداران        رویشی           .........

                                                          مثل.........      مثل کپک نان

15- با توجه به نماد شیمیایی اتم سدیم   2311Naبه سوالات زیر پاسخ دهید. 75/0

الف)عدد اتمی آن چیست؟

ب)عدد جرمی آن چیست؟

ج) در هسته ی آن چند نوترون وجود دارد ؟

16- اگر از مواد داخل سه ظرف زیر جریان برق عبور دهیم از کدام یک جریان عبور خواهد کرد ؟چرا؟75/0

الف) آب و شکر        ب) آب مقطر   ج) آب و نمک

17- جسم بارداری مطابق شکل به جایی آویزان است . وقتی یک میله ی باردار مثبت را به آن نزدیک کنیم جسم از میله دور می شود به نظر شما نوع بار جسم مثبت است یا منفی ؟به چه دلیل ؟75/0                                          

                                                                                     

                                                                             ++++++

         

18-شهر الف انرژی الکتریکی خود را از سوزاندن سوخت های فسیلی و شهر ب با استفاده از انرژی باد تأمین می کند . به نظر شما کدام شهر در تولید باران های اسیدی مؤثرتر است ؟ چرا؟75/0

19- در شکل زیر (مادگی گل ) نقاط مشخص شده را نام گذاری کنید .75/0

20- فرق عمل دندریت ها وآکسون ها چیست؟ 1 نمره

 21- رضا هنگام بلند کردن یک اتو مبیل با جک روغنی 6000 ژول کار در مدت 40 ثانیه انجام می دهد .توان رضا هنگام انجام این کار چقدر است ؟1نمره

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()