سوالات در ادامه ی مطلب

1- اتمی فرضی دارای 68 ذره در اطراف و درون هسته ی خود می باشداگر عدد اتمی آن 22 باشد این اتم چند نوترون در هسته ی خود دارد .

الف) 22             ب) 24               ج) 46                د) 44

2- کدام دوره ی زمین شناسی دوره ی فراوانی بی مهره ها می باشد ؟

الف) پالئوزوئیک              ب) پرکامبرین                  ج) مزوزوئیک                 د) سنوزوئیک

3- اتیلبن گلیکول و اتانول هر دو مایع هستند و در صنعت کاربرد دارند با توجه به مقایسه ی مولکول های آن ها نتیجه می گیریم که :

الف) مولکول این دو ماده در تعداد اتم های هیدروژن با هم تفاوت دارند .

ب) مولکول این دو ماده در تعداد اتم های اکسیژن با هم تفاوت دارند .

ج) مولکول این دو ماده در تعداد اتمهای هیدروژن و اکسیژن با هم تفاوت دارند .

د) مولکول این دو ماده در تعداد اتم های هیدروژن و کربن با هم تفاوت دارند .

4- کدام گزینه مزیت مکانیکی شکل زیر را نشان می دهد ؟

الف) ¡              ب) 3                 ج) £         د) 4

5- با توجه به شکل سطح شیبدار برای بالا بردن وزنه ی 800 نیوتنی  چند نیوتن نیروی محرک نیاز است ؟

الف) 800           ب) 200             ج) 1600                        د) 400


    

                                                          زاویه ی شیب 30 درجه است

30       

6- در شکل زیر تیغه ی آهنی به چه روشی آهنربا می شود و قسمت مشخص شده با علامت ؟ چه قطبی از آهنربای ساخته شده است؟                                                                                           N

7- برای درمان پوکی استخوان معمولاً پزشک رژیم غذاییرا تجویز می کند که ....... بیشتری داشته باشد .

الف) ویتامین                    ب) املاح            ج) کربوهیدرات                د) چربی

8- آهنگ رشد انسان در چه دورانی سریع است ؟

الف) کودکی – بلوغ           ب) نوجوانی – بلوغ           ج) نوزادی – نوجوانی        د) جنینی – بلوغ

9- کمبود هورمون کدام غده باعث می شود که گلوکز در سلول های بدن مصرف نشود ؟

الف) لوزالمعده                  ب) تیروئید          ج) هیپوفیز          د) فوق کلیه

10- هنگام دور شدن دو ورقه ی اقیانوسی کدام پدیده ملاحظه نمی شود ؟

الف )جزایر قوسی             ب) افزایش بستر اقیانوس                ج) آتشفشان         د) زلزله

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()