- به مجموع تعداد پروتون های یک اتم  ............... می گویند .

2- به مجموع تعداد ............... و ............. موجود در یک اتم عدد جرمی گفته می شود .

3- در جدول تنا وبی عناصر ، عنصر ها بر اساس افزایش ................ کنار هم قرار گرفته اند .

4- ایزوتوپ های یک اتم ، تنها در تعداد ............... با یکدیگر تفاوت دارند .

5- اتم هایی که عدد اتمی یکسان دارند ولی عدد جرمی آن ها با هم تفاوت دارد ............... نامیده می شود .

6- برای نمایش دادن عنصرها از ................. استفاده می شود .

7- ............. فراوان ترین ترکیب مولکولی شناخته شده در طبیعت است .

8- به موادی که یون ها ذرات سازنده ی آن ها هستند ، ترکیبات ......... می گویند .

9- ذرات سازنده ی نمک طعام توسط پیوند  .......... به یکدیگر متصلذ شده اند .

10- به محلول هایی که جریان برق را از خود عبور می دهند ، محلول های  .................گویند .

11- از واکنش اسید ها وباز ها با هم ماده ی تازه ای به دست می آید که به آن ...... ...... گویند .

12- به ذره ای که تعداد الکترون ها وپروتون هایش برابر نباشد  ................ گویند .

13- به نیروی جاذبه ای که اتم ها را در یک ترکیب مولکولی محکم کنار هم نگه می دارد پیوند ...............می گویند

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()