1- از نظر دووریس عامل ایجاد کننده ی صفات ثانویه در جانداران.......... است .

1)طبیعت                          2 )تفاوت های فردی 

3)جهش                        4 ) استعمال یا عدم استعمال اندام ها

2- به وجود آمدن رشته کوه های میان اقیانوسی حاصل حرکت کدام ورقه هاست.

1) ورقه های دور شونده                2) ورقه های دور شونده ی اقیانوسی

3) جهش                                  4) استعمال و یا عدم اسعمال اندام ها

3-کدام یک از موارد زیر حاصل برخورد ورقه های اقیانوسی وقاره ای نیست؟

1) زلزله         2)کوه های آتشفشانی قاره ای   

 3)جزایر قوسی        4)گودال اقیانوسی

4- کدامیک از عوامل زیر جهش زا نیست؟

1) اشعهX           ) اشعه ی گاما                3)مواد شیمیایی 4)نور مرئی

5- ترکیب شیمیایی بیشتر ستارگان از کدام دو ماده ساخته شده است ؟

1) آهن- کلسیم          2) هلیم هیدروژن     

 3) اکسیژن کربن     4  ) سدیم هلیم

6- کدام سیاره فاقد قمر است؟

1) نپتون                 2) زهره              3) مشتری            4) زمین

7-  سیارک ها :

1) قطعه سنگ هایی هستند که در اثر برخورد با اتمسفر شعله ور می شوند.

2) سنگ های آسمانی هستند که در زمین پیدا می شوند. À

3) قطعه سنگ هایی هستند که به دور زمین می چرخند. À

4)قطعه سنگ هایی هستند که در فضا ثابت و بدون گردش می باشند. À

8- در اثر برخورد دو ورقه ی قاره ای کدام مورد زیر ایجاد می شود؟

1) کوه             2) گسل           3)آتشفشان          4) همه ی موارد

9- کدام یک از موارد زیر از کاربرد فسیل ها نیست ؟

1)تامین انرژی                      2 ) تعیین علت انقراض بعضی از جانداران 

3)تشخیص آب وهوای گذشته  4) تعیین محل بعضی از مواد معدنی

10- جنس سیارک ها بیشتر از چه موادی است؟

1)غبار وگاز های متراکم                          2)کلسیم و منیزیم

3)مواد سیلیکاتی وآهکی                       4) آهن وسیلیکات

11- با توجه به رنگ ستاره ، کدام یک دمای سطح بیشتری دارد ؟

1) ستاره ی زرد رنگ                        2) ستاره ی آبی رنگ

 3) ستاره ی سبز رنگ                            4) ستاره ی سرخ رنگ

12- کدام عامل سبب حرکت ورقه های سنگ کره می شود ؟

1) جنس سنگ کره                              2) جریان همرفتی نرم کره  

3)اندازه ی ورقه های سنگ کره               4) ضخامت ورقه های سنگ کره

13- بیشتر سیارک ها در فاصله ی دو سیاره ی.......و.........وجود دارند .

1) مشتری- زحل                                   2) مریخ زمین

3)عطارد زهره                                   4) مشتری مریخ

14- کدام سیاره فاقد اتمسفر است

1) عطارد                 2)زهره                   3)زحل                  4) نپتون

15- کدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سنگ کره ی زمین بوجود می آید ؟

1)آتشفشان       2) گودال عمیق اقیانوسی         3) زلزله       4) جزایر قوسی

16-  جزایر قوسی از چه نوع حرکت ورقه ها به وجود می آیند؟

1) دور شدن ورقه ها                               2) برخورد دو ورقه ی قاره ای

3) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی           4) برخورد ورقه ی اقیانوسی وقاره ای

 

1- بیشترین شواهد حوادث گذشته ی زمین در سنگ های .............. و ........... درون آن ها یافت می شود .

2- جاندارانی که در آنها صفات جدید بوجود می آید را اصطلاحاً ................ می نامند .

3- ........... و.......... دو عاملی هستند که باعث شده اند نرم کره حالت شکل پذیر و خمیری پیدا کند .

3- جریان همرفتی در مواد سازنده ی نرم کره سبب حرکت ............... بر روی نرم کره می شود .

4- بیشتر محل هایی که ورقه های سنگ کره ی زمین از هم دور می شوند در ............. قرار دارد .

5- جرم ورقه ی اقیانوسی از جرم ورقه ی قاره ای ( کمتر/بیشتر) است.

6- گودال های عمیق اقیانوسی و اطراف آن ها محل وقوع ............. هستند .

7- بیشترین عنصر موجود در منظومه ی شمسی ............. است .

8- سیارات داخلی بیشتر از .......... و............ ساخته شده اند .

9- اندازه ی  سیارات خارجی از سیارات داخلی .................. است.

10- خورشید ستاره ای است که 73درصد حجم آن را ......... و 25 درصد آن را .............. تشکیل داده است .

11- منشأ گرمای خورشید .......... است .

12- جنس دنباله دارها از .............. و................... است .

13- جنس کره ی ماه از .............. و ................ است .

14- در فاصله ی بین سیاره ی مریخ و مشتری قطعات سنگی و فلزی بسیاری به نام ............وجود دارد .(قمر /سیارک /شهاب)

15- اختر شناسان از روی ................... مقدار دمای سطحی ستاره را تعیین می کنند .

16- برای تجزیه نور ستارگان وپی بردن به ترکیب آن ستاره از دستگاهی به نا م ............. استفاده می کنند .

17- برای تخمین فاصله ی ستاره ها از زمین از روش .................. استفاده می کنیم .

18- به مجموعه ستارگانی که در آسمان شکل ویژه ای را می سازند ............... می گویند .

19- معروف ترین صورت فلکی ............. است .

20- سیارک ها از نظر جنس به سیارات ( داخلی خارجی ) شبیه هستند .

 

1- در چه نوع حرکتی در ورقه ها ی سنگ کره نه پوسته ی جدیدی تشکیل می شود ونه ورقه ای تخریب می شود ؟

2- در چه موقع حرکت ورقه هایی که در کنار هم می لغزند سبب زلزله های شدیدی می شود ؟                                 

3- سه مورد از دلایل وگنر در رابطه با جابجایی قاره ها را بنویسید . 

4- نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را به طور خلاصه توضیح دهید . 

5- دلیل حرکت ورقه های سنگ کره را بر روی نرم کره را توضیح دهید .  

6- چهار تفاوت سیارات داخلی و خارجی را بنویسید . 

7- لکه های خورشیدی چیست ؟ 

8- مریخ از سیارات داخلی و زحل از سیارات خارجی است به نظر شما :

الف )کدام سیاره بزرگتر است ؟

ب) کدام سیاره بیشتر از سنگ وفلاز درست شده است ؟

9- کدام دو سیاره منظومه ی شمسی قمر ندارند ؟

10- ستاره شناسان چگونه دمای یک ستاره را تخمین می زنند ؟ 

11- ستاره ی" الف" از  ستاره ی" ب" پر نورتر دیده می شود چه دلایلی  می تواند داشته باشد؟ 

12- ستاره شناسان ترکیب یک ستاره را چگونه مشخص می کنند ؟ 

13- منشأ گرمای خورشید چیست ؟ توضیح دهید.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()