تبلیغات
علوم مدرسه ی راهنمایی امام علی (ع) کرمان - نمونه سوالات بخش 3

نمونه سوالات بخش 3

 

1- کدام یک از گزینه های زیردرست است ؟

1) همه ی ماشین ها با افزایش نیرو به ما کمک می کنند.

2) همه ی ماشین ها با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک می کنند.

3) همه ی ماشین ها با صرف مقداری انرژی کاری چند برابر آن را انجام می دهند.

4) همه ی ماشین ها کار ها را آسان می کنند.

2- مزیت مکانیکی یک ماشین ساده واقعی برابر 25/1 است . کدام گزینه در مورد این ماشین صحیح است؟

1)فقط موجب تغییر جهت نیرو می شود.      2) فقط باعث افزایش مسافت اثر نیرو  می شود.

3) فقط باعث افزایش مقدار نیرو می شود. 4) نمی تواند موجب افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو شود

3-هیچ ماشینی باعث صرفه جویی در ............نمی شود.

1) وقت              2) نیروی مقاوم   3)نیروی محرک               4) کار

4- مزیت مکایکی یک چرخ چاه که قطر آن 100سانتیمتر و شعاع محور آن 5 سانتیمتر است  چقدر می باشد ؟   

     1)100                       2) 50                3) 10                4)1/0

5- در یک اهرم نوع اول طول بازوی محرک 2 برابر بازوی مقاوم است . با عوض کردن جای تکیه گاه و نیروی مقاوم ، مزیت مکانیکی اهرم چند برابر خواهد شد ؟

1) 2/3               2)3/2               3) 4                 4) 3

6- ماشین ها نمی توانند هم زمان مقدار نیرو و مسافت و سرعت اثر نیرو را زیاد کنند .زیرا........

1) کار داده شده بیشتر از کار گرفته شده می شود .     2) کار گرفته شده بیشتر از کار داده شده می شود.

3) بازده ماشین بیشتر از100% می شود .                  4)گزینه های 2 و 3

7- توان شخصی به جرم 85 کیلو گرم که در مدت زمان 3 ثانیه تا ارتفاع 15 متری یک ساختمان بالا رفته است ، چند وات است؟ 1)3000  2)300                           3)425                          4)4250

8- اگر شما کیفی به جرم 5 کیلوگرم را در ارتفاع 5/1متری سطح زمین نگه داشته باشید . کار انجام شده ی شما برابر است با........

1) 15 ژول                       2)5/7ژول                     3) 75ژول                     4) صفر

9- در یک سطح شیبدار ، اگر طول شیب در آن ثابت باشد هر چه ارتفاع رازیاد کنیم ......بیشتر می شود .

1)مزیت مکانیکی                         2)نیروی محرک     3)نیروی مقاوم    4) جابجایی نیروی مقاوم

10-جرم شخصی 50 کیلو گرم و مساحت کف هر کفش او 100 سانتیمتر مربع است . فشار شخص به زمین چند پاسکال است

1)25                              2)5/2                           3)350                                     4)2500

11-فشار عبارت است از نیرویی که به طور عمود بر.............اثر می کند .

1) یک متر مربع   2) یک سانتیمتر مربع       3)سطح جسم     4)کناره ی جسم

12- در کدام یک از وسایل زیر ازفشار هوا استفاده نمی شود ؟

1)نی                  2) جارو برقی                   3) سرنگ                       4)ترمز ماشین

13- کدام یک از موارد زیر واحد فشار نیست ؟

1) نیوتن بر متر مربع                    2) اتمسفر                      3) پاسکال                     4) متر مربع

14- یک اتومبیل به جرم 3000کیلو گرم بر چهار چرخ یکسان تکیه دارد . اگر فشار هر چرخ برسطح زمین 150000 پاسکال باشد ، سطح تماس هر چرخ با زمین چند متر مربع است ؟

1) 05/0             2)5/0                           3) 5                             4 )5/4

15- دو استوانه ی الف و ب دارای جرم های یکسان هستند اگر قطر استوانه ی ب دو برابر قطر استوانه ی الف باشد و هر دو بر روی قاعده ی خود روی زمین قرار گرفته باشند ،فشار وارد بر کف استوانه ی الف نسبت به ب چقدر است ؟  1) 25/0                2) 5/0                          3) 4                             4) 2/0

16) اگر به دو سر سیمی که مقاومت آن 8  اهم است ، اختلاف پتانسیل 24 ولت وصل شود شدت جریان عبوری از سیم چند آمپر خواهد بود؟

1)192                             2)16                              3) 3                             4)33/0

17- عامل انتقال الکتریسیته در جامدات کدام است؟

1) یون                            2) الکترون                      3) پروتون                      4) نوترون

18- در باتری اتومبیل الکترولیت چیست ؟

1) محلول رقیق کلریک اسید                       2) هیدروکسید سدیم

3) آمونیوم کلرید                                    4) محلول رقیق سولفوریک اسید

19- عاملی که باعث حرکت بارهای الکتریکی در مدار می شود ..............نام دارد.

1) اختلاف پتانسیل                                   2) مقامت

3) شدت جریان                           4)فشار

20- جرقه زدن یک پیراهن پشمی که آن را از تن بیرون می آوریم همانند کدام یک از پدیده های زیر است ؟

1) تشکیل شدن ابر در آسمان                    2) حرکت ابر ها در آسمان

3)باردار شدن ابرها                                   4)تخلیه ی الکتریکی

21- جسمی با بار مثبت را به کلاهک برقنمای بدون باری نزدیک می کنیم ،تیغه های برقنما از هم دور می شوند . در این حالت کلاهک و تیغه ها به ترتیب دارای چه بارهایی هستند ؟

1) مثبت-مثبت   2)مثبت منفی   3) منفی مثبت            4)منفی-منفی

22-برای ایجاد کردن بار الکتریکی ساکن کدام روش مناسب تر است ؟

1) استفاده از برقنما                                 2) آزمایش میله ی شیشه ای با کیسه ی نایلونی

4)استفاده از یک باتری الکتریکی                3)آزمایش میله ی مسی با پارچه ی پشمی

23-به ناحیه هایی از آهنربا که آهن بیشتری جذب می کنند و خاصیت آهنربایی بیشتری دارند، چه می گویند.

   1) قطب مثبت                      2) قطب منفی                 3)قطب          4 )مرکز

24- ولت سنج و آمپرسنج چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

1) سری-سری                  2)سری-موازی                 3) موازی-موازی 4) موازی سری

25 در یک سیستم چرخ و محور اگر شعاع محور و نیرویی که به چرخ وارد می شود ثابت باشد ، با کاهش قطر چرخ ، نیرویی که به محور داده می شود :

1)کم می شود.                2)زیاد می شود       3)تغییر نمی کند                     4) به موارد دیگر بستگی دارد.

26- در یک مدار الکتریکی شدت جریان 15 آمپر و مقاومت 240 اهم است ، مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی کدام است ؟

1) 36 ولت         2) 16 ولت                      3)36 ژول                     4)16 ژول

27-بازده ماشینی که کار مفید آن 40 ژول و کار غیر مفید آن 10 ژول است ، کدام است؟

1)80%               2)45%                          3) 40%             4)25%

28- در شکل زیر یک وزنه ی 2000 نیوتونی توسط یک اهرم به طول 3 متر با نیروی محرک 400 نیوتون بالا می آید . طول بازوی محرک و مقاوم به ترتیب از راست به چپ عبارت است از :                                                                                                                                                   1)  5/1متر- 5/1متر                     2)  5/2متر- 5/0متر

3) 2متر- یک متر                        4) یک متر دو متر

29- در صورت ثابت بودن مقدار كار اگر زمان انجام 4 برابر شود توان چه تغییری می كند ؟

1) تغییر نمی كند     2) نصف می شود         3) 2برابر می شود            4) یك چهارم می شود .

30- در كدام یك از ماشین های زیر تكیه گاه در یك طرف اهرم و نیروی محرك در طرف دیگر اهرم است ؟

1) چرخ دستی                   2) جاروی دسته بلند          3) الاكلنگ                     4) قرقره ثابت

31- یك اتومبیل به وزن 10 كیلو نیوتن بر چهار چرخ خود یكسان تكیه دارد .نیرویی كه برهر چرخ آن واردمی شود چقدر است؟

1) 5/2               2) 2500             3) 10000                       4) باید مساحت چرخ ها مشخص باشد

32- عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین ..................... است .

1) نیروی تكیه گاه                        2) نیروی گرانش 3) انرژی جنبشی         4) انرژی پتانسیل

 33- افزایش دما چه اثری بر فشار گاز در یك ظرف در بسته دارد ؟

1) فشار زیاد می شود چون حركت ذرات كم می شود .

2) فشار زیاد می شود چون حركت ذرات زیاد می شود .

3) فشار كم می شود چون حركت ذرات زیاد می شود .

4) فشار كم می شود چون حركت ذرات كم می شود .

34- علت بالا آمدن مایع در نی هنگامی كه با نی نوشابه می خوریم چیست؟

1) فشار نوشابه    2) فشار هوا        3) فشار نوشابه و هوا                  4) جاذبه زمین

35- اگر سطح قاعده یك مخزن را به شرط آن كه ارتفاع آب را ثابت نگه داریم 4 برابر كنیم فشار وارد بر سطح چه تغییری می كند ؟

1) تغییری نمی كند          2) نصف می شود             3) 4برابر می شود           4) 2برابر می شود

36-كدام یك از موارد زیر به روش القا دارای بار الكتریكی می شود؟

1) چوب 2) شیشه            3) میله فلزی                  4) میله پلاستیكی

37 به یك برقنما كه دارای بار مثبت است          میله ای را نزدیك می كنیم مشاهده می گردد كه ورقه های برقنما از هم دورتر می شوند نتیجه می گیریم كه بار میله ............ است.

1) مثبت             2) منفی             3) خنثی             4) بستگی به نوع میله دارد

38- برای این كه ماده نارسانایی دارای بار الكتریكی گردد باید :

1)الكترون بگیرد یا از دست بدهد     2) الكترون بگیرد و پروتون از دست بدهد

3) الكترون از دست بدهد و پروتون بگیرد      4) پروتون بگیرد و یا از دست بدهد

39- چه موقع با نزدیك كردن یك جسم به كلاهك برقنما ورقه های آن به هم نزدیك می شوند ؟

1)‌جسم فاقد بارو برقنما باردار شده باشد      2) برقنما فاقد بار و جسم باردار باشد

3) جسم و برقنما دارای بار غیر هم نام باشند   4) هر دو دارای بار هم نام باشند

40- در كدام حالت اتم باردار است ؟

1) تعداد نوترون ها بیشتر از پروتون ها باشد        2) تعداد نوترون ها بیشتر از الكترون ها باشد   

3) تعداد الكترون ها بیشتر از نوترون ها باشد       4) تعداد پروتون ها بیشتر از الكترون ها باشد

41- در كدام یك ازاجسام زیر تعداد بسیار زیادی الكترون آزاد وجود دارد ؟

1) مس              2) چوب خشك                 3) شیشه           4) پلاستیك

42- اگر ولتاژ مداری را دو برابر كنیم در صورت ثابت ماندن مقا ومت آمپراژ چه تغییری می كند

1) ثابت می ماند             2) دو برابر می شود           3) نصف می شود    4) چهار برابر می شود

43- در علم فیزیك اهم آمپر را با چه واحدی نشان می دهند ؟

1) ژول                2) وات               3) ولت              4) نیوتون

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات() 
http://destibbtrav.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:39 ق.ظ

Amazing all kinds of useful info!
only best offers 100mg cialis tadalafil 5mg cialis daily new zealand only best offers cialis use cialis side effects dangers cialis 5 effetti collaterali cialis diario compra venta cialis en espaa generic for cialis we recommend cheapest cialis
cialis online pharmacy reviews
یکشنبه 2 تیر 1398 09:06 ق.ظ

Wow many of excellent facts!
cialis 5 mg funziona cialis great britain buying brand cialis online cialis side effects dangers acheter du cialis a geneve estudios de cialis genricos canada discount drugs cialis dose size of cialis cialis mit grapefruitsaft only here cialis pills
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 01:22 ق.ظ

Wow plenty of great facts.
we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg para diabeticos order generic cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis reviews cialis 5 mg generic cialis levitra tadalafil tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne cilas
http://terreduc.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:07 ق.ظ

Thank you, An abundance of write ups.

5 mg cialis coupon printable where do you buy cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generico in farmacia generic cialis review uk brand cialis generic cialis super kamagra buying cialis overnight cialis prices cialis for sale in europa
generic cialis lowest price
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:31 ب.ظ

Thanks. Excellent stuff!
cialis 5 mg effetti collateral cialis para que sirve ou acheter du cialis pas cher acheter du cialis a geneve look here cialis order on line cialis kaufen bankberweisung wow cialis tadalafil 100mg tadalafil generic cialis vs viagra cialis tablets australia
Cialis canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:10 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
discount cialis cialis wir preise order a sample of cialis acquisto online cialis warnings for cialis tadalafilo cialis dose 30mg cialis australian price cost of cialis per pill side effects for cialis
http://erluli.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:45 ق.ظ

Awesome material. With thanks!
generic low dose cialis cialis side effects dangers cialis 20 mg fast cialis online buy cialis online legal we like it safe cheap cialis we choice cialis pfizer india cialis 5 mg effetti collateral cialis for daily use order cialis from india
http://brigdispsupp.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:08 ق.ظ

Many thanks, I value this.
buying cialis in colombia how much does a cialis cost cialis tablets discount cialis cialis official site cialis venta a domicilio comprar cialis 10 espa241a cialis flussig american pharmacy cialis low dose cialis blood pressure
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:32 ق.ظ

Thanks a lot. Helpful stuff.
cialis generic bulk cialis generic cialis 20mg uk cialis side effects dangers cialis 5 mg schweiz cialis super acti cialis online deutschland achat cialis en europe we use it cialis online store cialis pills price each
cialis 5 mg for sale
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:42 ق.ظ

Great information. Thanks.
cialis tablets cialis generico in farmacia cialis 30 day trial coupon canadian discount cialis cialis en 24 hora cialis canadian drugs cipla cialis online are there generic cialis cialis prezzo al pubblico cialis price thailand
order cheap cialis
شنبه 25 خرداد 1398 09:53 ب.ظ

Wow many of useful material!
fast cialis online cialis kaufen wo cialis generico milano cialis uk how do cialis pills work cipla cialis online cialis price in bangalore callus estudios de cialis genricos buying brand cialis online
Buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 07:52 ق.ظ

Kudos, Excellent stuff!
only now cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy non 5 mg cialis generici dose size of cialis where do you buy cialis sublingual cialis online cialis lowest price cialis authentique suisse where do you buy cialis india cialis 100mg cost
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 05:45 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
we like it cialis price rx cialis para comprar canada discount drugs cialis we like it cialis price opinioni cialis generico sialis cialis 20 mg best price bulk cialis where cheapest cialis we recommend cheapest cialis
http://trosorin.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:01 ق.ظ

You actually reported that perfectly.
where cheapest cialis canadian drugs generic cialis cialis soft tabs for sale generic cialis at walmart cialis 100mg suppliers ou trouver cialis sur le net buying cialis on internet cialis 10mg prix pharmaci female cialis no prescription cialis australian price
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:13 ب.ظ

Terrific material. Cheers!
cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris precios de cialis generico generic cialis review uk cialis generico in farmacia cialis side effects dangers preis cialis 20mg schweiz click here cialis daily uk free cialis cialis coupon
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:41 ق.ظ

Wonderful content. Thank you.
preis cialis 20mg schweiz we like it cialis price we recommend cialis best buy tadalafil 20mg generic cialis 20mg tablets buy brand cialis cheap cialis farmacias guadalajara non 5 mg cialis generici tesco price cialis ou acheter du cialis pas cher
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:02 ب.ظ

Thanks a lot. I like it!
cialis efficacit generic low dose cialis cuanto cuesta cialis yaho 40 mg cialis what if i take dose size of cialis buy cialis online interactions for cialis cialis daily reviews the best site cialis tablets legalidad de comprar cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:36 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
price cialis wal mart pharmacy cialis coupon cialis patent expiration sialis cialis daily new zealand tadalafil 20 mg miglior cialis generico effetti del cialis cialis 5 mg effetti collateral canadian cialis
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:05 ق.ظ

You actually explained that adequately.
canadian pharmacy king canadian medications pharmacy canadian pharmacy world online drug store canadian pharmaceuticals canadian pharmacies online prescriptions pharmacy canada 24 canada medication pharmacy canadian pharcharmy online24 canada online pharmacies for men
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 12:58 ب.ظ

Cheers, Useful stuff.
cialis tadalafil online cost of cialis cvs wow look it cialis mexico tadalafil tablets look here cialis order on line cialis 5 effetti collaterali viagra or cialis cialis 20 mg cost weblink price cialis free cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:47 ب.ظ

You actually reported this superbly!
5 mg cialis coupon printable cialis y deporte cialis mit grapefruitsaft ou acheter du cialis pas cher calis import cialis cialis en mexico precio click here to buy cialis cialis vs viagra cialis canadian drugs
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:05 ب.ظ

Cheers! Lots of content!

order generic cialis online we recommend cialis info cialis in sconto cialis great britain preis cialis 20mg schweiz link for you cialis price 5 mg cialis coupon printable cialis herbs buying cialis in colombia cialis kaufen wo
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:10 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
usa cialis online the best site cialis tablets generic cialis 20mg tablets 40 mg cialis what if i take generic cialis at the pharmacy cialis generic american pharmacy cialis how to buy cialis online usa cialis price thailand american pharmacy cialis
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Regards! Awesome information!
generic cialis with dapoxetine brand cialis generic buy cheap cialis in uk cialis tablets australia cialis for bph cialis for sale south africa cialis alternative cialis kaufen bankberweisung cialis 30 day trial coupon order generic cialis online
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:43 ق.ظ

Beneficial content. Many thanks.
generic cialis in vietnam cialis generisches kanada cialis 100mg suppliers achat cialis en europe cialis generic tadalafil buy cialis online viagra or cialis 200 cialis coupon cialis para que sirve cialis generico
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:50 ب.ظ

Fantastic tips. Thank you.
sublingual cialis online sublingual cialis online cialis y deporte tadalafil 20mg weblink price cialis cialis price thailand cialis wir preise cialis generika tadalafil 5mg generic cialis tadalafil
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:20 ق.ظ

Helpful data. With thanks.
side effects of cialis the best site cialis tablets we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos ou acheter du cialis pas cher cialis mit grapefruitsaft where do you buy cialis generic cialis with dapoxetine when will generic cialis be available prescription doctor cialis
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Thank you. I like it!
we use it cialis online store tadalafil 10 mg best generic drugs cialis cialis generico online cialis cuantos mg hay sialis cialis name brand cheap cialis with 2 days delivery estudios de cialis genricos best generic drugs cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:46 ق.ظ

Position very well applied!!
cialis online napol cialis generic tadalafil buy cialis prices in england click now buy cialis brand prix de cialis cialis official site enter site very cheap cialis purchasing cialis on the internet cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Seriously plenty of amazing tips.
cialis pills boards cilas cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg funziona cialis name brand cheap cialis lowest price weblink price cialis dose size of cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg effectiveness
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر