تبلیغات
علوم مدرسه ی راهنمایی امام علی (ع) کرمان - نمونه سوالات بخش 3

نمونه سوالات بخش 3

 

1- کدام یک از گزینه های زیردرست است ؟

1) همه ی ماشین ها با افزایش نیرو به ما کمک می کنند.

2) همه ی ماشین ها با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک می کنند.

3) همه ی ماشین ها با صرف مقداری انرژی کاری چند برابر آن را انجام می دهند.

4) همه ی ماشین ها کار ها را آسان می کنند.

2- مزیت مکانیکی یک ماشین ساده واقعی برابر 25/1 است . کدام گزینه در مورد این ماشین صحیح است؟

1)فقط موجب تغییر جهت نیرو می شود.      2) فقط باعث افزایش مسافت اثر نیرو  می شود.

3) فقط باعث افزایش مقدار نیرو می شود. 4) نمی تواند موجب افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو شود

3-هیچ ماشینی باعث صرفه جویی در ............نمی شود.

1) وقت              2) نیروی مقاوم   3)نیروی محرک               4) کار

4- مزیت مکایکی یک چرخ چاه که قطر آن 100سانتیمتر و شعاع محور آن 5 سانتیمتر است  چقدر می باشد ؟   

     1)100                       2) 50                3) 10                4)1/0

5- در یک اهرم نوع اول طول بازوی محرک 2 برابر بازوی مقاوم است . با عوض کردن جای تکیه گاه و نیروی مقاوم ، مزیت مکانیکی اهرم چند برابر خواهد شد ؟

1) 2/3               2)3/2               3) 4                 4) 3

6- ماشین ها نمی توانند هم زمان مقدار نیرو و مسافت و سرعت اثر نیرو را زیاد کنند .زیرا........

1) کار داده شده بیشتر از کار گرفته شده می شود .     2) کار گرفته شده بیشتر از کار داده شده می شود.

3) بازده ماشین بیشتر از100% می شود .                  4)گزینه های 2 و 3

7- توان شخصی به جرم 85 کیلو گرم که در مدت زمان 3 ثانیه تا ارتفاع 15 متری یک ساختمان بالا رفته است ، چند وات است؟ 1)3000  2)300                           3)425                          4)4250

8- اگر شما کیفی به جرم 5 کیلوگرم را در ارتفاع 5/1متری سطح زمین نگه داشته باشید . کار انجام شده ی شما برابر است با........

1) 15 ژول                       2)5/7ژول                     3) 75ژول                     4) صفر

9- در یک سطح شیبدار ، اگر طول شیب در آن ثابت باشد هر چه ارتفاع رازیاد کنیم ......بیشتر می شود .

1)مزیت مکانیکی                         2)نیروی محرک     3)نیروی مقاوم    4) جابجایی نیروی مقاوم

10-جرم شخصی 50 کیلو گرم و مساحت کف هر کفش او 100 سانتیمتر مربع است . فشار شخص به زمین چند پاسکال است

1)25                              2)5/2                           3)350                                     4)2500

11-فشار عبارت است از نیرویی که به طور عمود بر.............اثر می کند .

1) یک متر مربع   2) یک سانتیمتر مربع       3)سطح جسم     4)کناره ی جسم

12- در کدام یک از وسایل زیر ازفشار هوا استفاده نمی شود ؟

1)نی                  2) جارو برقی                   3) سرنگ                       4)ترمز ماشین

13- کدام یک از موارد زیر واحد فشار نیست ؟

1) نیوتن بر متر مربع                    2) اتمسفر                      3) پاسکال                     4) متر مربع

14- یک اتومبیل به جرم 3000کیلو گرم بر چهار چرخ یکسان تکیه دارد . اگر فشار هر چرخ برسطح زمین 150000 پاسکال باشد ، سطح تماس هر چرخ با زمین چند متر مربع است ؟

1) 05/0             2)5/0                           3) 5                             4 )5/4

15- دو استوانه ی الف و ب دارای جرم های یکسان هستند اگر قطر استوانه ی ب دو برابر قطر استوانه ی الف باشد و هر دو بر روی قاعده ی خود روی زمین قرار گرفته باشند ،فشار وارد بر کف استوانه ی الف نسبت به ب چقدر است ؟  1) 25/0                2) 5/0                          3) 4                             4) 2/0

16) اگر به دو سر سیمی که مقاومت آن 8  اهم است ، اختلاف پتانسیل 24 ولت وصل شود شدت جریان عبوری از سیم چند آمپر خواهد بود؟

1)192                             2)16                              3) 3                             4)33/0

17- عامل انتقال الکتریسیته در جامدات کدام است؟

1) یون                            2) الکترون                      3) پروتون                      4) نوترون

18- در باتری اتومبیل الکترولیت چیست ؟

1) محلول رقیق کلریک اسید                       2) هیدروکسید سدیم

3) آمونیوم کلرید                                    4) محلول رقیق سولفوریک اسید

19- عاملی که باعث حرکت بارهای الکتریکی در مدار می شود ..............نام دارد.

1) اختلاف پتانسیل                                   2) مقامت

3) شدت جریان                           4)فشار

20- جرقه زدن یک پیراهن پشمی که آن را از تن بیرون می آوریم همانند کدام یک از پدیده های زیر است ؟

1) تشکیل شدن ابر در آسمان                    2) حرکت ابر ها در آسمان

3)باردار شدن ابرها                                   4)تخلیه ی الکتریکی

21- جسمی با بار مثبت را به کلاهک برقنمای بدون باری نزدیک می کنیم ،تیغه های برقنما از هم دور می شوند . در این حالت کلاهک و تیغه ها به ترتیب دارای چه بارهایی هستند ؟

1) مثبت-مثبت   2)مثبت منفی   3) منفی مثبت            4)منفی-منفی

22-برای ایجاد کردن بار الکتریکی ساکن کدام روش مناسب تر است ؟

1) استفاده از برقنما                                 2) آزمایش میله ی شیشه ای با کیسه ی نایلونی

4)استفاده از یک باتری الکتریکی                3)آزمایش میله ی مسی با پارچه ی پشمی

23-به ناحیه هایی از آهنربا که آهن بیشتری جذب می کنند و خاصیت آهنربایی بیشتری دارند، چه می گویند.

   1) قطب مثبت                      2) قطب منفی                 3)قطب          4 )مرکز

24- ولت سنج و آمپرسنج چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

1) سری-سری                  2)سری-موازی                 3) موازی-موازی 4) موازی سری

25 در یک سیستم چرخ و محور اگر شعاع محور و نیرویی که به چرخ وارد می شود ثابت باشد ، با کاهش قطر چرخ ، نیرویی که به محور داده می شود :

1)کم می شود.                2)زیاد می شود       3)تغییر نمی کند                     4) به موارد دیگر بستگی دارد.

26- در یک مدار الکتریکی شدت جریان 15 آمپر و مقاومت 240 اهم است ، مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی کدام است ؟

1) 36 ولت         2) 16 ولت                      3)36 ژول                     4)16 ژول

27-بازده ماشینی که کار مفید آن 40 ژول و کار غیر مفید آن 10 ژول است ، کدام است؟

1)80%               2)45%                          3) 40%             4)25%

28- در شکل زیر یک وزنه ی 2000 نیوتونی توسط یک اهرم به طول 3 متر با نیروی محرک 400 نیوتون بالا می آید . طول بازوی محرک و مقاوم به ترتیب از راست به چپ عبارت است از :                                                                                                                                                   1)  5/1متر- 5/1متر                     2)  5/2متر- 5/0متر

3) 2متر- یک متر                        4) یک متر دو متر

29- در صورت ثابت بودن مقدار كار اگر زمان انجام 4 برابر شود توان چه تغییری می كند ؟

1) تغییر نمی كند     2) نصف می شود         3) 2برابر می شود            4) یك چهارم می شود .

30- در كدام یك از ماشین های زیر تكیه گاه در یك طرف اهرم و نیروی محرك در طرف دیگر اهرم است ؟

1) چرخ دستی                   2) جاروی دسته بلند          3) الاكلنگ                     4) قرقره ثابت

31- یك اتومبیل به وزن 10 كیلو نیوتن بر چهار چرخ خود یكسان تكیه دارد .نیرویی كه برهر چرخ آن واردمی شود چقدر است؟

1) 5/2               2) 2500             3) 10000                       4) باید مساحت چرخ ها مشخص باشد

32- عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین ..................... است .

1) نیروی تكیه گاه                        2) نیروی گرانش 3) انرژی جنبشی         4) انرژی پتانسیل

 33- افزایش دما چه اثری بر فشار گاز در یك ظرف در بسته دارد ؟

1) فشار زیاد می شود چون حركت ذرات كم می شود .

2) فشار زیاد می شود چون حركت ذرات زیاد می شود .

3) فشار كم می شود چون حركت ذرات زیاد می شود .

4) فشار كم می شود چون حركت ذرات كم می شود .

34- علت بالا آمدن مایع در نی هنگامی كه با نی نوشابه می خوریم چیست؟

1) فشار نوشابه    2) فشار هوا        3) فشار نوشابه و هوا                  4) جاذبه زمین

35- اگر سطح قاعده یك مخزن را به شرط آن كه ارتفاع آب را ثابت نگه داریم 4 برابر كنیم فشار وارد بر سطح چه تغییری می كند ؟

1) تغییری نمی كند          2) نصف می شود             3) 4برابر می شود           4) 2برابر می شود

36-كدام یك از موارد زیر به روش القا دارای بار الكتریكی می شود؟

1) چوب 2) شیشه            3) میله فلزی                  4) میله پلاستیكی

37 به یك برقنما كه دارای بار مثبت است          میله ای را نزدیك می كنیم مشاهده می گردد كه ورقه های برقنما از هم دورتر می شوند نتیجه می گیریم كه بار میله ............ است.

1) مثبت             2) منفی             3) خنثی             4) بستگی به نوع میله دارد

38- برای این كه ماده نارسانایی دارای بار الكتریكی گردد باید :

1)الكترون بگیرد یا از دست بدهد     2) الكترون بگیرد و پروتون از دست بدهد

3) الكترون از دست بدهد و پروتون بگیرد      4) پروتون بگیرد و یا از دست بدهد

39- چه موقع با نزدیك كردن یك جسم به كلاهك برقنما ورقه های آن به هم نزدیك می شوند ؟

1)‌جسم فاقد بارو برقنما باردار شده باشد      2) برقنما فاقد بار و جسم باردار باشد

3) جسم و برقنما دارای بار غیر هم نام باشند   4) هر دو دارای بار هم نام باشند

40- در كدام حالت اتم باردار است ؟

1) تعداد نوترون ها بیشتر از پروتون ها باشد        2) تعداد نوترون ها بیشتر از الكترون ها باشد   

3) تعداد الكترون ها بیشتر از نوترون ها باشد       4) تعداد پروتون ها بیشتر از الكترون ها باشد

41- در كدام یك ازاجسام زیر تعداد بسیار زیادی الكترون آزاد وجود دارد ؟

1) مس              2) چوب خشك                 3) شیشه           4) پلاستیك

42- اگر ولتاژ مداری را دو برابر كنیم در صورت ثابت ماندن مقا ومت آمپراژ چه تغییری می كند

1) ثابت می ماند             2) دو برابر می شود           3) نصف می شود    4) چهار برابر می شود

43- در علم فیزیك اهم آمپر را با چه واحدی نشان می دهند ؟

1) ژول                2) وات               3) ولت              4) نیوتون

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات() 
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 12:58 ب.ظ

Cheers, Useful stuff.
cialis tadalafil online cost of cialis cvs wow look it cialis mexico tadalafil tablets look here cialis order on line cialis 5 effetti collaterali viagra or cialis cialis 20 mg cost weblink price cialis free cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:47 ب.ظ

You actually reported this superbly!
5 mg cialis coupon printable cialis y deporte cialis mit grapefruitsaft ou acheter du cialis pas cher calis import cialis cialis en mexico precio click here to buy cialis cialis vs viagra cialis canadian drugs
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:05 ب.ظ

Cheers! Lots of content!

order generic cialis online we recommend cialis info cialis in sconto cialis great britain preis cialis 20mg schweiz link for you cialis price 5 mg cialis coupon printable cialis herbs buying cialis in colombia cialis kaufen wo
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:10 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
usa cialis online the best site cialis tablets generic cialis 20mg tablets 40 mg cialis what if i take generic cialis at the pharmacy cialis generic american pharmacy cialis how to buy cialis online usa cialis price thailand american pharmacy cialis
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Regards! Awesome information!
generic cialis with dapoxetine brand cialis generic buy cheap cialis in uk cialis tablets australia cialis for bph cialis for sale south africa cialis alternative cialis kaufen bankberweisung cialis 30 day trial coupon order generic cialis online
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:43 ق.ظ

Beneficial content. Many thanks.
generic cialis in vietnam cialis generisches kanada cialis 100mg suppliers achat cialis en europe cialis generic tadalafil buy cialis online viagra or cialis 200 cialis coupon cialis para que sirve cialis generico
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:50 ب.ظ

Fantastic tips. Thank you.
sublingual cialis online sublingual cialis online cialis y deporte tadalafil 20mg weblink price cialis cialis price thailand cialis wir preise cialis generika tadalafil 5mg generic cialis tadalafil
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:20 ق.ظ

Helpful data. With thanks.
side effects of cialis the best site cialis tablets we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos ou acheter du cialis pas cher cialis mit grapefruitsaft where do you buy cialis generic cialis with dapoxetine when will generic cialis be available prescription doctor cialis
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Thank you. I like it!
we use it cialis online store tadalafil 10 mg best generic drugs cialis cialis generico online cialis cuantos mg hay sialis cialis name brand cheap cialis with 2 days delivery estudios de cialis genricos best generic drugs cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:46 ق.ظ

Position very well applied!!
cialis online napol cialis generic tadalafil buy cialis prices in england click now buy cialis brand prix de cialis cialis official site enter site very cheap cialis purchasing cialis on the internet cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Seriously plenty of amazing tips.
cialis pills boards cilas cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg funziona cialis name brand cheap cialis lowest price weblink price cialis dose size of cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg effectiveness
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:26 ق.ظ

This is nicely expressed. .
calis cialis 5mg prix cialis lilly tadalafi tadalafilo tesco price cialis brand cialis generic cipla cialis online 200 cialis coupon generic cialis 20mg uk cheap cialis
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:08 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis 20 mg cialis for sale in europa achat cialis en europe dosagem ideal cialis cialis generic cialis wir preise look here cialis cheap canada buy cialis online nz cialis australia org cialis online holland
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Thank you. I like this!
american pharmacy cialis purchasing cialis on the internet cialis canada on line cialis professional yohimbe cialis dose 30mg cialis tablets cialis daily cialis great britain effetti del cialis what is cialis
buy cialis medication
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:10 ب.ظ

Thank you, I enjoy this!
estudios de cialis genricos cialis purchasing the best choice cialis woman canada discount drugs cialis cialis australian price interactions for cialis buy cialis online legal where do you buy cialis try it no rx cialis cialis diario compra
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:35 ق.ظ

With thanks. Wonderful information.
wow look it cialis mexico cialis sans ordonnance brand cialis generic cialis manufacturer coupon where to buy cialis in ontario cialis super acti cialis side effects dangers enter site very cheap cialis free cialis cialis e hiv
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:48 ب.ظ

You actually revealed that well!
purchasing cialis on the internet free cialis how does cialis work callus cialis wir preise cialis generico milano cialis coupons printable cialis generico milano how do cialis pills work cialis y deporte
buy cialis medication
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:56 ق.ظ

Terrific knowledge. With thanks!
no prescription cialis cheap when will generic cialis be available 40 mg cialis what if i take cialis price thailand cialis prices venta cialis en espaa cialis cuantos mg hay cialis prezzo al pubblico cialis 20mg cialis venta a domicilio
buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:46 ق.ظ

Thanks a lot, I value it.
preis cialis 20mg schweiz cialis daily dose generic cialis tablets price cialis best we choice cialis uk 40 mg cialis what if i take cialis for bph venta cialis en espaa cialis 5mg cialis arginine interactio
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 09:41 ق.ظ

You revealed that very well.
canada medications buy canadian pharmaceuticals reviews canadian medications by mail canadian pharmacy viagra brand online pharmacies of canada canadian online pharmacies rated online pharmacies india canadian rx canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacy
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:28 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg schweiz cialis 50 mg soft tab side effects for cialis canada discount drugs cialis cialis tablets australia achat cialis en itali cialis with 2 days delivery cialis online holland cialis qualitat
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:11 ب.ظ

With thanks! Very good information.
comprar cialis 10 espa241a cialis wir preise cialis coupons printable only here cialis pills rezeptfrei cialis apotheke tadalafil click here cialis daily uk generic for cialis no prescription cialis cheap cialis 20 mg best price
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:49 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of write ups!

cialis for bph interactions for cialis cialis 30 day trial coupon cialis cuantos mg hay viagra or cialis cialis pills in singapore cialis generique canadian drugs generic cialis buying cialis in colombia enter site very cheap cialis
viabiovit.com/how-to-make-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:29 ق.ظ

Fine advice. With thanks.
buy original viagra online where do i buy viagra viagra for men generic sildenafil uk where to buy viagra from how do i order viagra viagra buy online uk viagra order online uk generic viagra buy online buy viagra without
babecolate.com/is-it-legal-to-buy-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:07 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate it.
cialis 20 mg cost generic cialis pro tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis 30 day trial coupon female cialis no prescription costo in farmacia cialis cialis italia gratis we like it cialis price buy cialis sample pack
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:24 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis uk cialis tadalafil we like it safe cheap cialis cialis generico milano cialis en 24 hora cialis qualitat acquistare cialis internet cuanto cuesta cialis yaho non 5 mg cialis generici cialis taglich
Buy generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:55 ب.ظ

Wow all kinds of superb knowledge!
where can you purchase viagra viagra order online uk how to get viagra prescription generic viagra online usa where do i buy viagra online buy viagra brand online how to buy generic viagra online viagra online with a prescription buy generic viagra online usa buy generic sildenafil online
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 10:05 ب.ظ

You stated that effectively!
enter site 20 mg cialis cost cialis coupons venta de cialis canada the best choice cialis woman buy brand cialis cheap miglior cialis generico the best choice cialis woman cialis prezzo di mercato cialis online holland cialis y deporte
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:29 ق.ظ

You said it perfectly.!
acheter du cialis a geneve cialis official site order cialis from india cialis canadian drugs enter site very cheap cialis cialis arginine interactio cialis online acheter du cialis a geneve cialis flussig canadian drugs generic cialis
foot pain elderly
چهارشنبه 7 تیر 1396 01:14 ب.ظ
Thanks for finally writing about >علوم مدرسه ی راهنمایی امام علی (ع)
کرمان - نمونه سوالات بخش 3 <Liked it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر