سوالات جاخالی  و صحیح غلط

1- یکای اندازه گیری کار .............و یکای اندازه گیری انرژی ............... است .

2- توان به معنی ............. انجام کار است .

3- واحد اندازه گیری توان ............. است .

4- قرقره ی ثابت برای ................. به کار می رود .

5- به وسایلی که انجام کارها را آسانتر می کنند ........................ می گویند

6- واحد اصلی فشار در فیزیک ............. می باشد که نام دیگر آن ............ است .

7- نیرویی که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود ..................نام دارد .

8- در اثر مالش پارچه ی پشمی بر بادکنک ، پارچه ی پشمی دارای بار ........... و بادکنک نیز دارای بار .......... خواهد شد .

9- بارهای الکتریکی ............ همدیگر را جذب  و بارهای الکتریکی .............. یکدیگر را دفع می کنند .

10- در یک اتم خنثی تعداد ................. با ................ همیشه برابر است .

11- باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال .............. (الکترون/پروتون/نوترون) انجام می شود .

12- به موادی که جریان برق را از خود عبور می دهند ................ و به موادی که جریان برق را از خود عبور نمی دهند ................. گفته می شود .

13- الکترولیت باتری اتومبیل محلول ................. است .

14- یکای اختلاف پتانسیل الکتریکی .............. و یکای شدت جریان الکتریکی ............... است .

15- ............... عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است .

16- یکای مقاومت الکتریکی ................. است و دستگاهی که مقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند ............. نام دارد .

17- انرژی جنبشی الکترون ها درهنگام عبور از سیم رسانا به انرژی ......... تبدیل می شود

18- اگر آهن ربایی را به دور از وسایل آهنی ، آزادانه بیاویزیم قطب .............. به سمت شمال زمین وقطب .................به سمت جنوب زمین می ایستد .

19- درآهن ربا قطب های ناهمنام یکدیگر را .................. می کنند .

20- نسبت نیروی مقاوم به نیروی محرك در ماشین ................... نام دارد .

21- در یك اهرم اگر طول بازوی مقاوم بزگتراز طول بازوی محركباشد ، مزیت مكانیكی آن ......... است . ( بزرگتر از یك كوچكترازیك )

22- چرخ و محوری كه مقدار نیرو را افزایش می دهد مزیت مكانیكی آن .............. ازیك می باشد . ( بزرگتر كوچكتر )

23- هر چه طول یك سطح شیبدار  نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد مزیت مكانیكی آن ......... است. ( بیشتر كمتر)

24- ماشینی كه مزیت مكانیكی آن كمتر از یك است به طریق .............. به ما كمك می كند .

25- قرقره ................. ( ثابت متحرك ) مقدار نیرو را افزایش می دهد .

26- اگر تعدادی الكترون به یك اتم افزوده شود آن اتم دارای بار الكتریكی .......... می شود

27- به وسیله ی .................. می توان نوع بار الكتریكی یك جسم را تشخیص داد .

28- برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر آذرخش از وسیله ای به نام ............... استفاده می كنند .

............................................................................................

1-وقتی وزنه برداری وزنه 200 كیلوگرمی را روی سر خود نگه می دارد ، بر روی وزنه كار انجام نمی شود .   ص         غ

2- سجاد با دانستن وزن خودش و مقدار مسافتی كه در یك ساعت راه می رود می تواند توان خودش را اندازه بگیرد .                        ص  غ

3- در اهرم نوع دوم نیروی محرك بین تكیه گاه و نیروی مقاوم قرار می گیرد.   ص     غ

4- قرقره ثابت مانند اهرم نوعاول ، باعث تغییر جهت نیرو می شود .  ص            غ

5- در قرقره متحرك و چرخ و محور تكیه گاه در مركز قرار دارد.             ص     غ  

6- هر چه تیغه چاقو تیزتر باشد فشار وارده بر تكه گوشت افزایش می یابد .    ص        غ

7- هر چه سطحی كه نیرو بر آن وارد می شود بیشتر باشد فشار بیشتر می شود   ص                   غ

8- مایعات فشاررا به طور یكسان و در همه جهات منتقل می كنند .    ص    غ

9- از عوامل مؤثر بر فشار مایعات ارتفاع آب و سطح قاعده ظرف می باشد   ص        غ

10- اگر دمای گاز درون ظرف در بسته ای كمتر شود فشارش كمتر می شود    ص      غ

11- وقتی میله شیشه ای را با كیسه نایلونی مالش دهیم ، میله دارای بار مثبت می شود . ص  غ

12- پروتون ذره ای است در هسته اتم كه بار الكتریكی ندارد . ص     غ

13- با تماس انگشت دست  به كلاهك برقنما می توان برقنما را خنثی كرد . ص    غ

14- اتمی را خنثی می گوییم كه آن اتم پروتون و الكترون نداشته باشد .ص      غ

15- به كمك مالش می توان اجسام غیر فلزی را باردار كرد . ص    غ

 16- عامل ایجاد جریان الكتریكی در مدار مقاومت الكتریكی است. ص     غ 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()