ذوب وقوانین ذوب ساده

تبدیل جسم جامدبه مایع راذوب می گویند.ذوب بردونوع ساده

وخمیری است.ذوب ساده مربوط به اجسام جامدبلورین وذوب

خمیری مربوط به اجسام جامدبی شکل است.سرب ویخ دارای

ذوب ساده اند.درذوب خمیری جسم جامدپس ازگرفتن گرمای

لازم ،نرم ونرم ترمی شودتااینکه کاملابه مایع تبدیل شود.دراین

حالت براثرگرما،دمای جسم به طوردائم افزایش می

یابدوحدفاصلی میان حالت جامدومایع وجودندارد.ذوب بسیاری

ازفلزات،شیشه،موم وچربی هاازنوع ذوب خمیری است.برای

مطالعه چگونگی ذوب اجسام،معمولایکی ازاجسامی راکه دارای

ذوب ساده اندانتخاب وبه تدریج آن راگرم می کنیم وتغییرات

رامشاهده واندازه گیری می کنیم.مثلامقداری نفتالین رادریک

لوله شیشه ای می ریزیم وبرای آنکه همه قسمت های آن به

آرامی وهمزمان گرم شود،این لوله رادریک حمام آبی قرارمی

دهیم،درظرف نفتالین دماسنجی قرارمی دهیم که دمای نفتالین

رادرهرلحظه نشان دهد.فرض کنیم مبدازمان رالحظه ای

درنظربگیریم که چشمه گرمایی رابه کارانداخته ایم.دراین صورت

نفتالین به تدریج گرم میشودودمای آن افزایش می یابد.پس

ازشروع کار،هردودقیقه یک باردمای نفتالین رااندازه گرفته وآن

رادرجدولی ثبت ونمودارتغییرات دما-زمان رارسم می

کنیم.اگرچشمه گرمایی راقطع کرده وتغییرات دمارابرحسب زمان

ثبت کنیم،ملاحظه می کنیم که نفتالین مایع به تدریج سردوپس

ازرسیدن به 80درجه،اولین آثارنفتالین جامدظاهرمی شود.ازاین

پس،ازجرم نفتالین مایع کاسته شده وبرجرم جامدآن افزوده می

شود،ولی دماهمان 80درجه ثابت می ماندتاهمه نفتالین

جامدشود،پس ازآن که نفتالین منجمدشد،دمای آن کاهش می

یابدتاسرانجام به دمای محیط برسد.ازانجام آزمایش روی موادی

که ذوب ساده دارند،نتایج کلی زیربه دست آمده است.1)

هرجسم جامدوخالص درفشارثابت،دردمای معین شروع به ذوب

شدن می کندوتازمانی که همه جسم جامدبه مایع تبدیل نشده

است،این دماثابت می ماند.این دمارانقطه ذوب آن جسم می

گویند.2)اندازه جرم ذوب شده متناسب بامقدارگرمای دریافت

شده است.3)عمل ذوب گرماگیروباتغییرحجم همراه است4)

افزایش فشارسبب بالارفتن نقطه ذوب می شود.(به جزیخ که

افزایش هر10اتمسفرفشار،نقطه ذوب آن را07/0درجه پایین می

آورد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()