یک مول از هر ذره ( اتم ، مولکول یا یون ) به تعداد عدد آووگادرو از آن ذره است. یعنی یک ذره مثلا یک مول اتم کربن به اندازه اتم کربن دارد که این مقدار اتم در کنار هم یک مول را ایجاد می‌کنند.


یک مول از هر ذره ( اتم ، مولکول یا یون ) به تعداد عدد آووگادرو از آن ذره است. یعنی یک ذره مثلا یک مول اتم کربن به اندازه اتم کربن دارد که این مقدار اتم در کنار هم یک مول را ایجاد می‌کنند.


تصویر

ریشه لغوی

عدد را به یاد دانشمند پر آوازه ایتالیایی "آمدئو آووگادرو" ، عدد آووگادرو نامیدند که این عدد ، تعداد ذره‌‌های موجود در یک مول از یک ماده است.

اتم گرم

از آنجائیکه اتم‌ها ذراتی بسیار کوچکند و جرم بسیار کمی دارند، یکاهای معمولی مانند گرم برای اندازه گیری جرم آنها بسیار بزرگ است. بنابراین اندازه گیری جرم یکی از آنها با ابزارهای معمولی ، کاری غیر ممکن است. به این علت ، همواره به جای جرم یک اتم ، جرم تعدادی از آنها را که شامل تعداد است در نظر می‌گیرند که جرم این تعداد از ذره را مبنای کار خود قرار می‌دهند که قابل اندازه گیری با ترازو است که می‌توان برای مقاصد عملی چه در آزمایشگاه و چه در کارخانه بکار برد.

شیمیدانها جرم یک مول یا اتم را اتم گرم می‌نامند.

کاربرد عدد آووگادرو

برای بیان مفهوم اتم گرم

شیمیدان‌ها جرم یک مول یا اتم را اتم گرم می‌گویند و آنرا برحسب گرم بیان می‌کنند. برای مثال اتم اکسیژن ، 16 گرم و اتم کربن ، 12 گرم است؛ یعنی جرم یک مول از اتمهای اکسیژن که شامل اتم است، برابر 16 گرم و به همین ترتیب ، جرم یک مول از اتم‌های کربن برابر 12 گرم است.

مفهوم مولکول گرم

بدیهی است جرم یک مول از مولکول‌های یک ماده که «مولکول گرم» نامیده می‌شود. به کمک اتم گرم اتم‌های سازنده آن به آسانی قابل محاسبه است. برای مثال ، مولکول گرم اکسیژن برابر مجموع دو اتم اکسیژن گرم و مولکول گرم برابر است با مجموع دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن گرم است.

تصویر

مفهوم وزن مولکولی

شمار اجزای یک مول برابر با عدد آووگادرو است. تعداد مولکول‌های موجود در یک مول از یک ترکیب مولکولی ، برابر با عدد آووگادرو است و جرم آن بر حسب گرم برابر با وزن مولکولی آن ترکیب است. برای مثال ، وزن مولکولی برابر با 18.02 است. در نتیجه داریم:

مولکول
چون یک مولکول آب دارای یک اتم O است یک مولکول شامل دو اتم از اتم H و یک مولکول از اتم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()