سئوالات امتحان علوم تجربی نیمسال اول 86-85

بارم A - در جمله های زیر جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید . ردیف
هــــــــر مـــــــــــــــــورد 25/. تغییری که طی آن ماده یا مواد شیمیایی جدیدی بدست می آید یک تغییر ................ است.
1
ضخامت پوسته زمین در اقیانوس ها............... از قاره هاست .
2
به چگونگی بازتاباندن یا عبور دادن نور به وسیله کانی............... می گویند.
3
بسامد ودوره با هم رابطه .............. دارند.
4
در بازتاب نور از سطح یک جسم همواره ............... تابش وبازتاب با هم برابرند .
5
هـــــــــــــــر مــــــــــــــــورد 25/. B - در مقابل جملات درست کلمه (ص) ودرمقابل جملات غلط کلمه (غ) قرار دهید.
در تغییر فیزیکی رابطه میان اتم های سازنده یک ماده تغییر می کند .( )
1
در قسمت یخ ساز یخچال ، فریون مایع گرما می گیرد وبه گاز تبدیل می شود .( )
2
گرما ودما دو کمیت مرتبط به یکدیگر نیستند. ( )
3
علت پا شیده شدن نور سفید به وسیله منشور این است که میزان شکست نورهای رنگی مختلف باهم متفاوت نیست .( ) 4
هر چه طول موج کمتر شود بسامد موج بیشتر می شود .( )
5
C- در جمله های زیر مورد صحیح را با علامت مشخص کنید .


هـــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد 25/. سرد سازی به وسیله کدامیک از موارد زیر صورت می گیرد؟ الف- تصعید مایعات ب- تبخیر مایعات ج- انجماد مایعات د- میعان مایعات 1
در کدامیک از محیط های زیر امواج صوتی منتشر نمی شوند؟ الف - هــــــوا ب- آب ج- جــــــامـــــدات د- خـــــــــــلاء 2
برای شناسایی نشاسته کدامیک از مواد زیر بکار برده می شود ؟ الف- آب آهــــــــــک ب- ســولـفــات مس ج- محلول یـــــد د- بــلــودومــتیلــن
کدامیک از ابــزارهای نوری زیــر تصویــر حــقــیــقــی تشکیــل مــیدهــد؟ الف- آیــنه بــرآمــده ب-عــدســِی واگــرا ج- آیــِنه تــخــت د- آیـــنه فـــرورفـتـه 3
کدامــیک از کـانـی های زیـر ،کـانـی اولیــه است؟ الف- کوارتـــز ب- گــرافـیـت ج- نـمــک خــوراکــی د- گـــچ 4
کــدامــیک از مــوارد زیــر در ذوب شدن ســنـگــها در اعــماق زمــین مــوًثــرنــد؟
الف- افــزایش فشار ب- کــاهــش فشار ج- افــزایش گــرما د- کـاهــش گــرما
و-.................................


5
بــقــــــــــــــــــــــــــــــــیه ســــــــــــــــــئـــــوالات صــفحــه دوم


 


صــفــحــه دوم ســــــــــــــئوالات عــلــوم دوم ســـال 86-85


بــه ســــئــوالات زیـــر پــاســـخ دهـــــــــــــــــــــــید.
5/1 کــانــی را تــوضــیــح دهــــید.
1
5/1 یــک فـنـر در مــدت زمــان 20 ثانیه 40 نوســان انجــام می دهــد .دوره وبســامد این نوســانـگــر را حســاب کـنــید.


25/1 جملـه زیـر را به صـورت یک مـعـادلـه نـوشـتاری ،نـوشته واکـنـش دهــنده هاوفــرآورده های آن را مـشـخـص کـنـید.
از اثــر ســرکـه (اسید استیک) بـر جـوش شـیـرین،گـاز دی اکســیدکـربن واسـتات ســدیم حـاصــل مــی شــود .


3


 


2بــا تــوجــه بـه شـکـلتهای مـقـابـل بـه ســئـوالات پـاسـخ
دهــید.
الف- دوره کـدام آونگ بـیـشـتر اســت؟
ب- بـسـامــد کــدام آونگ بـیـشـتر است؟ 2
ج- دوره کــدام آونگ کــمـتر ا ست؟ 4
د- بـسـامــد کــدام آونگ کــمـتر است؟ 3
1
41 وقــتــی کـه یک سـنگ دگــرگــون مـیشـود چـه تـغییــراتـی در کــانــی هــای آن بــوجــود مــی آیــد؟


55/1 در مـسـافــرت هـای خارج از جـو زمـین از چـه نـوع مـوتـورگــرمایــی اســتفاده مـی کنند ؟ چــرا؟6


1 دو کانی دراختیار شما قرار می دهند چـگونه مـی توان فـهـمـیـد که کـدامـیـک دارای سخـتـی بیشتری است؟


71 اگر مولکولهای موجود در دوطرف واکنش زیر را روی دو کفه یک تـرازوقرار دهـید کدام سمت سنگین تر خواهد بود ؟چــرا؟+


8


25/ . شکل کدام پدیده فیزیکی را نشان می دهد؟


15به نام خدا
پاسخ نامه علوم دوم ( امتحان علوم دوم دی ماه 85 )
A-
1- شیمیایی 2- کمتر 3- جلا 4- معکوس(عکس- وارون ) 5- زاویه


B-
1- غ 2- ص 3- غ 4-غ 5- ص


C-
1- ب 2- د 3-ج 4- د 5-الف 6- ب و ج


D- پاسخ تشریحی سئوالات


1- به مواد جامد،بلورین، خالصی که به طور طبیعی در کره زمین یافت می شوند و دارای نقطه ذوب معیینی بقوده وموجودات زنده در بوجود آمدن آنها دخالتی ندارند،کانی می گویند.


20 زمان
2- ثانیه 5/. = ----------------- = -------------= دوره
40 تعداد نوسان


1 1
هرتز 2= --------- = ----------- = بسامد
5/. دوره


3- استات سدم + آب + دی اکسید کربن سرکه ( اسید استیک) + جوش شیرین
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------
فــــــــــرآ ورده ها واکنش دهنده ها


4- الف- 1 ب- 2 ج- 2 د- 1


5- وقتی که سنگ ها دگرگون می شوند ، ممکن است بعضی از کانی های سنگ اولیه به کانی جدیدی تبدیل شوند یا طرز قرار گرفتن کانی های سنگ اولیه به شکل دیگــــری درآیــــد.


6- مـــــوشـــک . چون موشک می تواند اکسیژن مورد نیاز خود را حمل کند .


7- یکی از آن دو را بر روی دیگری می کشیم . اگر بر روی آن خط انداخت پس او سخت تر است ولی اگر خط نینداخت دومی سخت تر است .8- هر دو طرف مساوی هستند ،چون در واکنش های شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است .9- ماه گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگی


نوشته شده در تاریخ جمعه 21 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()