گزینه درست را انتخاب کنید
1) استخوانی شدن غضروف ها تا چه سنی ادامه می یابد؟
 الف) پایان جنینی
 ب) کودکی
 ج) نوجوانی
 د)جوانی *

دلیل: جوانی زیرا تقسیمات غضروف اتصال تا پایان 20 سالگی ادامه دارد و طول استخوان ها تا دوران جوانی زیادتر می شود.


 2) وقتی روی پنجه های پا می ایستیم استخوان های پا نظیر کدام اهرم هستند.


 الف) اول حالت دوم


 ب) اول حالت اول


 ج) دوم*


 د) سوم


دلیل: اهرم نوع دوم زیرا در این حالت وزن بدن بین نیروی محرک و تکیه گاه قراردارد.


 فصل 12 : نوجوانی و بلوغ


3-دوران بلوغ دختران از چه سنی شروع و در چه سنی پایان می پذیرد؟


 الف) 12 تا 16


 ب) 11 تا 15*


 ج) 12 تا 15


 د)11 تا 16


 4- حد فاصل چه سنی را دوران نوجوانی می گویند؟


الف) 13 تا 16


ب) 12 تا 16


 ج) 13 تا 18*


د) 12 تا 18


 5-ایجاد توانایی اداره ی مستقل زندگی از نظر اقتصادی به طوری که امکان یافتن جایگاه و موفقیت مشخص را در یک نوجوان به دنبال داشته باشد چه نوع بلوغی می گویند؟


 الف) جنسی


ب) اجتماعی*


 ج) جسمی


 د) روانی


6-کدام یک موجب بروز صفات ثانویه جنسی می شود؟


 الف) هورمون رشد


 ب) هورمون جنسی*


 ج) غدد جنسی


د) عوامل محیطی


7- کدام هورمون موجب بم شدن صدا و رویش موی بدن در مردان می گردد؟


 الف) استروژن


ب) پروژسترون


 ج) تستوسترون*


  د) هورمون رشد


فصل 13 : تولید مثل


8- افزایش رشد استخوان لگن و رویش موی بدن از صفات ثانویه جنسی است که تحت تاثیر دو نوع هورمون در دختران ایجاد می شود . این دو نوع هورمون کدامند؟ 


 الف) تستوسترون , استروژن


 ب) پروژسترون , استروژن*


ج) پروژسترون , تستوسترون


 د ) استروژن , هورمون رشد


      فصل 12 : نوجوانی و بلوغ


9- کدام جاندار به روش دو نیم شدن زیاد می شود؟


 الف) مخمر


  ب) کپک نان


  ج) باکتری*


   د) خزه


10- مخمر ها به چه روشی تکثیر می شوند ؟


 الف) جوانه زدن*


  ب) تقسیم شدن


   ج) هاگ زایی


    د) قطعه قطعه شدن


11- در کدام روش تولید مثل , علاوه بر افزایش تعداد جاندار , تنوع در جمعیت جانداران جدید به وجود  می آید؟


   الف) تقسیم شدن


    ب) هاگ زایی


    ج) قطعه قطعه شدن


     د) تولید دانه*


 12- گل کدام گیاه نر ? ماده است ؟


     الف) ذرت


     ب) بیدمشک


      ج) نخل


       د) بادام*


13- کدام جاندار اغلب به طریقه ی رویشی تولید مثل می کند ؟


    الف) کپک نان*


     ب) کرم خاکی


     ج) پیاز خوراکی


      د) سرخس


 14- در درون کدامیک گامت نر وجود دارد؟


    الف) خامه


     ب) کلاله


      ج) دانه ی گرده*


      د) تخمدان


 فصل 14 : آدمی و محیط زیست


15 کدام جاندار اولین حلقه از زنجیره ی غذایی را تشکیل می دهد؟


     الف) جلبک*


      ب) باکتری


       ج) سخت پوست


        د) ماه


 16- اجتماع جانداران در کدام محیط زیر پایداری بیشتری دارد؟


      الف) مزرعه


       ب) استخر آب


       ج) پارک مصنوعی


        د) جنگل*


دلیل: هرچه محیط بزرگ تر باشد تعداد جاندار محیط بیشتر است و پایداری آن زیادتر است.


17- امروزه مهم ترین آلوده کننده ی هوا کدام گزینه محسوب می شود؟


      الف) ذرات گرد و غبار دود


       ب) دود اتومبیل ها*


       ج) دود حاصل از آتش فشان ها


       د) ذرات بار دار هسته ای


دلیل: امروزه بیشترین مصرف سوخت های فسیلی توسط اتومبیل ها به کار می رود که آلوده کننده است .


18- کدامیک از گازهای زیر موجب باران اسیدی نمی شود؟


     الف) کربن دی اکسید


      ب) گوگرد دی اکسید


       ج) نیتروژن دی اکسید


        د) اوزون*


دلیل: گاز ازون نقشی بر ترکیب طبیعی هوا ندارد

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()