پاسخ هر یک از سئوالات زیر رااز بین کلمات زیر انتخاب کنید:
هیدروژن              کند تر               اکسیژن           منقبض
منبسط              نقطه ی انجماد             تصعید            چگالش
1-مولکول آب از ترکیب دو اتم .......................و یک اتم ....................... ساخته شده است.
2- وقتی حجم ماده ای در اثر سرد شدن کاهش یابد ،می گوئیم..............................شده است.
3-مایع درون دماسنج وقتی که گرم شد،..........................می شود و در لوله بالا می رود.
4-دمایی که در آن مایع به جامد تبدیل می شود.................................نامیده می شود.
5-تبدیل مستقیم گاز به جامد را ............................می گویند.


درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.


6-مخلوط آب و الکل را از روش تقطیر از هم جدا می کنند.?
7-حالت مختلف ماده در اثر تفاوت نوع و میزان جنب و جوش ذرات آنها به وجود می آید.?
8-قبل از استفاده از دماسنج معمولی باید آن را به شدت تکان داد.?
9- برای آن که مایعات تبخیر شوند ،باید آن ها را به دمای بسیار بالایی رساند.?
10- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند.?
11-اجزای مخلوط آب و روغن رابا استفاده از روش صاف کردن می توان جدا کرد.?


جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.


12-...........................معتقد بود که ماده ساختار ذره ای دارد.
13-بر اساس نظریه ی دالتون ،از پیوند یافتن عناصر مختلف با یکدیگر ..............................ایجاد می شود.
14-بین مولکول های گاز تقریبا نیروی ............................وجود ندارد.
15-با استفاده از خاصیت متفاوت بودن مقدار انبساط مواد مختلف می توان دستگاه هایی برای ............................ساخت.
16-با دور شدن مولکول ها از هم ،فضای خالی بین ان ها بیش تر می شود ،در نتیجه ........................ماده افزایش می یابد.


گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.


20-اجزای نفت خام را از کدام روش می توان از هم جدا ساخت؟
الف)تبلور?      ب)صاف کردن?         ج) تقطیر?               د)تصعید?
21-کدام یک از حلال های زیر برای پاک کردن رنگ های روغنی به کار می رود؟
الف)اتر نفت?          ب)استون?         ج)آب?                د)تترا کلرو اتان?
22-در یک محلول ، حلال به کدام حالت می تواند وجود داشته باشد؟
الف)جامد?             ب)مایع?          ج)گاز?               د)هر سه حالت?
23-قابل تشخیص نبودن و یکنواخت بودن میزان پراکندگی اجزا از ویژگی های کدام یک از مخلوط های زیر است؟
الف)آب و روغن?        ب)آب و براده ی آهن?       ج)استون و لاک?         د)خاک باغچه?
24-کدام یک از مواد زیر عایق گرما است؟
الف)طلا?              ب)جیوه?                     ج)ید?                 د)مس?
25-کدام یک از مواد زیر را می توان به صورت مفتول در آورد؟
الف)کربن?              ب)تنگستن?                  ج)گوگرد?               د)جیوه?
-کدام یک از مخلوط های زیر ،یک همجوشه است؟
الف)مخلوط کربن و ید و نقره?                                 ج)مخلوط مس و کربن و آهن?
ب)مخلوط آهن و گوگرد و ید?                                  د)مخلوط طلا و نقره و مس?27-کدام یک از مواد زیر یک "ترکیب"خالص است؟
الف)جیوه?                  ب)هوا?                  ج)بخار آب?               د)آب نمک?


28-چرا آب ظرفی که در هوای اشباع شده از بخار آب قرار دارد کاهش نمی یابد؟
الف)چون تبخیر متوقف شده است?
ب)چون میعان متوقف شده است?
ج)چون سرعت تبخیر از سرعت میعان کم تر است?
د)چون سرعت تبخیر و میعان برابر است.?


29-کدام یک از تغییر حالت های ماده "
-برفکی که در یخ ساز یخچال مشاهده می شود،حاصل ..............................................است.
الف)تبخیر آب?             ب)چگالش بخار آب?              ج)میعان بخار آب?            د)انجماد آب?


31-کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر مایعات را کاهش می دهد؟
الف)افزایش دما?          ب)افزایش ناخالصی?     ج)کاهش فشار هوا?      د)افزایش مساحت سطح مایع?


32- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند در نقطه ی انجماد به چه حالتی می توانند وجود داشته باشند؟
الف)فقط مایع?     ب)مایع یا گاز?     ج)فقط جامد?            د)مایع یا جامد یا هر دو حالت?


به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید


33-انواع جنبش ذرات ماده را نام ببرید؟

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()