واكنش سدیم ئیدروكسید(NaoH) با هیدروكلریك اسیدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها می باشد؟

الف: تركیب

ب: تجزیه

ج: جانشینی یگانه

د: جانشینی دوگانه

 

2- اگر بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزواكتان خالص (C8H18) در نظر بگیریم برای این كه كارآیی موتور خوب باشد نسبت O2 به بنزین در هنگام ورود به سیلندر خودرو به كدام صورت است؟

                                                          

الف:               ب:               ج:                  د:

 

3- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضریب های مواد واكنش دهنده كدام عدد زیر است؟

الف: 11

ب: 5

ج: 12

د: 7

 

4- در هسته ی یك اتم عامل پایداری هسته كدام است؟

الف: نیروی دافعه ی بین پروتون ها

ب: نیروی جاذبه ی بین الكترون ها و نوترون ها

ج: نیروی دافعه بین الكترون ها

د: نیروهای هسته ای حاصل از نوترون ها

 

5-  PH محلول A برابر 5 و PH محلول B برابر 2 می باشد.كدام گزینه در مورد این دو ماده درست است؟

الف: هر دو اسیدند

ب: هر دو باز هستند

ج: ماده A اسید و ماده B باز است

د: ماده A باز و ماده B اسید است

 

6- كدام یك از از نظریه های زیر در مورد سیاره پلوتو صحیح است؟

الف: یك سیاره خارجی است

ب: زمانی یكی از قمر های نپتون بوده است.

ج: از یك منظومه دیگر وارد منظومه شمسی شده است.

د: یك سیاره داخلی است.

 

7- كدام عامل مهم ترین دلیل برای حركت ورقه های سنگ كره می باشد؟

الف: جریان هم رفتی در نرم كره

ب: اختلاف چگالی در نرم كره

ج: اختلاف دما در نرم كره

د: جریان های دریایی

 

8- كدام گیاه نسبت به بقیه پیشرفته تر است؟

الف: سرخس

ب: خزه

ج: كاج

د: كدو

 

9- قطع كردن دم موشها در طی چندین نسل پی در پی توسط ویسمن اثبات می كند كه:

الف: صفات اكتسابی ارثی هستند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها موجب بروز تغییر می باشد

ج: صفات اكتسابی ارثی نمی شوند

د: تغییرات در جمعیت جانداران به وجود می آید نه در فرد

 

10- شخصی با نیروی 200 نیوتن كه با سطح افق زاویه 60 درجه می سازد، جعبه ای به وزن 400 نیوتن را كه روی سطح افقی است 16 متر جابجا می كند. كار انجام شده توسط این شخص چقدر است؟

الف: 3200j

ب: 1600j

ج: 800j

د: 200j

پاسخ سوالات

1- واكنش سدیم ئیدروكسید(NaoH) با هیدروكلریك اسیدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها می باشد؟


 

الف: تركیب

دلیل: جانشینی دو گانه زیرا در این تغییر (H) از اسید جای خود را با (Na) از باز عوض می كند.

پس داریم:

 Hcl+NaoH --------› Nacl+H2o

 

ب: تجزیه

 

ج: جانشینی یگانه

ü

د: جانشینی دوگانه

 

 

2- اگر بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزواكتان خالص (C8H18) در نظر بگیریم برای این كه كارآیی موتور خوب باشد نسبت O2 به بنزین در هنگام ورود به سیلندر خودرو به كدام صورت است؟


                                                          

الف:ü                   ب:                     ج:                     د:     

دلیل:

2C۸H۱۸ + ۲۵ O۲  ---------› 16Co2+18H2O

 

 

3- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضریب های مواد واكنش دهنده كدام عدد زیر است؟


 

الف: 11

دلیل:

3Fe+4H2o ---------› Fe3o4+4H2

 

ب: 5

 

ج: 12

ü

د: 7

 

 

4- در هسته ی یك اتم عامل پایداری هسته كدام است؟


 

الف: نیروی دافعه ی بین پروتون ها

 
 

ب: نیروی جاذبه ی بین الكترون ها و نوترون ها

 

ج: نیروی دافعه بین الكترون ها

ü

د: نیروهای هسته ای حاصل از نوترون ها

 

 

5-  PH محلول A برابر 5 و PH محلول B برابر 2 می باشد.كدام گزینه در مورد این دو ماده درست است؟


ü

الف: هر دو اسیدند

 
 

ب: هر دو باز هستند

 

ج: ماده A اسید و ماده B باز است

 

د: ماده A باز و ماده B اسید است

 

 

6- كدام یك از از نظریه های زیر در مورد سیاره پلوتو صحیح است؟


 

الف: یك سیاره خارجی است

 
ü

ب: زمانی یكی از قمر های نپتون بوده است.

 

ج: از یك منظومه دیگر وارد منظومه شمسی شده است.

 

د: یك سیاره داخلی است.

 

 

7- كدام عامل مهم ترین دلیل برای حركت ورقه های سنگ كره می باشد؟


ü

الف: جریان هم رفتی در نرم كره

 
 

ب: اختلاف چگالی در نرم كره

 

ج: اختلاف دما در نرم كره

 

د: جریان های دریایی

 

 

8- كدام گیاه نسبت به بقیه پیشرفته تر است؟
 

الف: سرخس

دلیل: زیرا كدو یك گیاه گلدار است و نسبت به بقیه گیاهان پیشرفته تر است.
 

ب: خزه

 

ج: كاج

ü

د: كدو

 

 

9- قطع كردن دم موشها در طی چندین نسل پی در پی توسط ویسمن اثبات می كند كه:


 

الف: صفات اكتسابی ارثی هستند

 
 

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها موجب بروز تغییر می باشد

ü

ج: صفات اكتسابی ارثی نمی شوند

 

د: تغییرات در جمعیت جانداران به وجود می آید نه در فرد

 

 

10- شخصی با نیروی 200 نیوتن كه با سطح افق زاویه 60 درجه می سازد، جعبه ای به وزن 400 نیوتن را كه روی سطح افقی است 16 متر جابجا می كند. كار انجام شده توسط این شخص چقدر است؟


 

الف: 3200j

دلیل:

W=F.d.cosα--›W=200×16× ½ =1600j

ü

ب: 1600j

 

ج: 800j

 

د: 200j


نوشته شده توسط : محمد ارجمند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()