علوم مدرسه ی راهنمایی امام علی (ع) کرمان این وبلاگ جهت ارائه ی مطالبی درباره ی علوم تجربی راهنمایی (نمونه سوال ، توضیح بعضی از قسمتها و مطالب وابسته به موضوعات درسی ) وبعضی مطالب سرگرم کننده یا اطلاعات عمومی ایجاد شده است .با تشکر از انتخاب شما امیدوارم مفید واقع شود ودرجهت بهتر شدن مطالب مرا راهنمایی کنید . http://oloomimamali.mihanblog.com 2018-04-20T08:54:19+01:00 text/html 2010-12-03T17:17:49+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده سلام http://oloomimamali.mihanblog.com/post/190 <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></DIV> <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 13.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">سلام به این وبلاگ خوش آمدید</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 13.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 13.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif">مهدی قاضی زاده </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 13.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 13.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">نظر یادتون نره</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #545c66; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 13.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 13.5pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><FONT size=3>تذکر: شما دوست عزیز برای دیدن همه ی زیر </FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>منوها باید درقسمت آخرمنو به&nbsp;لیست آخرین پست ها</FONT> </SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>مراجعه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کنید</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-12-03T17:16:38+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده جهت اطلاع همکاران http://oloomimamali.mihanblog.com/post/189 <P><FONT size=5>شروع کلاس ضمن خدمت مهارتهای آزمایشگاهی </FONT></P> <P><FONT size=5>فیزیک محل برگزاری مدرسه امام علی(ع)کوچه30</FONT></P> <P><FONT size=5>بهمنیار<BR></FONT></P> <P><FONT size=5>گروه الف شنبه 13اذر<BR></FONT></P> <P><FONT size=5>گروه ب شنبه20اذر</FONT></P> text/html 2010-12-03T16:53:19+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده موج های مکانیکی http://oloomimamali.mihanblog.com/post/187 <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial>موج ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بیشترین اطلاعاتی که ما از جهان اطرافمان دریافت می کنیم، از طریق انتشار موج ها صورت می گیرد. هنگامی که یک سنگ را داخل آب راکد یک استخر می اندازید، آشفتگی به صورت دایره های متحدالمرکز در آب مشاهده می کنید که منتشر می شوند و به تمام نقاط استخر انتقال پیدا می کند. در این حال اگر یک تکه چوب کوچک روی سطح آب شناور باشد با عبور این آشفتگی بالا و پایین می رود. </FONT></P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><IMG src="http://www2.irib.ir/amouzesh/p/ppics/pphys1_f.gif">&nbsp;</P> text/html 2010-12-03T16:49:50+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده الكتریسیته ساكن http://oloomimamali.mihanblog.com/post/185 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>در میان سایر دانشها، فیزیك جزء علومی است كه تاكنون توانسته است </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>همپای رشته و تكنولوژی و تحولات دانش بشر مجهولات بسیاری را پاسخ </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>گوید و قدمهای مؤثری را در راستای این تحولات بردارد.<BR></P></FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>در حقیقت دانش آموزان با داشتن این علم مفید و كاربردی خواهند توانست </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>پاسخ بسیاری از تحولات جهان را بیابند و مهارت برخورد با مطلب و موضوعات </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>جدید را بیاموزند تا بتوانند به حل مسائل نائل آیند.</FONT></P> <P><IMG src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/dphys3_t_gamazololm-1.jpg" align=center>&nbsp;</P> text/html 2010-12-03T16:47:56+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده کاروانرژی http://oloomimamali.mihanblog.com/post/184 <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial>در این فصل با مفهوم کار، انرژی مکانیکی، توان و انرژی پتانسیل آشنا می شوید.</FONT> </P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><IMG src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/physics/pics/ph31.gif" border=0> &nbsp;</P> text/html 2010-12-03T16:46:29+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده گرما و قانون گازها http://oloomimamali.mihanblog.com/post/183 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial>گرما و قانون گازها</FONT></A> </FONT></P> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial>در این فصل به بررسی گرما و آثار آن می پردازیم. همچنین به بررسی گرمای ویژه، تغییر حالت مواد و گرمای نهان ذو ب و تبخیر پرداخته و با راههای انتقال گرما و قانون عمومی گازها آشنا می شویم.</FONT> </FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><IMG src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/physics/pics/ph48.gif" border=0> &nbsp;</P> text/html 2010-12-03T16:44:26+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده ویژگیهای ماده http://oloomimamali.mihanblog.com/post/182 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"> حالتهای مختلف ماده</FONT></A> </FONT></FONT></P> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>می دانید که مولکولها، کوچکترین جزء سازنده ماده هستند. هر </FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>مولکول خود از دو یا چند اتم ساخته شده است و اندازه اتمها </FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>در حدود یک انگستروم ( 10-10= A1) می باشد. <BR></FONT></FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>ماده در سه حالت گاز مایع و جامد یافت می شود</FONT>:</FONT> </FONT></P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial><IMG src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/physics/pics/ph41.gif" border=0><FONT size=3>&nbsp;</FONT><BR></P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-12-03T16:42:58+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده تغییرات چگالی با دما http://oloomimamali.mihanblog.com/post/181 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial>تغییرات چگالی با دما</FONT></A> </FONT></P> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial color=#000000>با توجه به اینکه افزایش دما، حجم جسم را افزایش می دهد می توان گفت افزایش دما چگالی را کاهش می دهد. زیرا چگالی با حجم رابطه وارون دارند. <BR><BR>ℓ = m/v </FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-12-03T16:20:35+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده منابع انرژی http://oloomimamali.mihanblog.com/post/179 <H1><FONT color=#000000 size=3>تاریخچه </FONT></H1> <P><FONT color=#000000 size=3>حدود 50 سال قبل (1929) <B>ژرژ کلود فرانسوی</B> ، استفاده از </FONT><A class=daneshnameh title="انرژی حرارتی دریاها" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>انرژی حرارتی </FONT></A></P> <P><FONT color=#000000 size=3>دریاها</FONT><FONT color=#000000 size=3> را به مرحله عمل در آورد. در ایالات متحده در سال 1979 با استفاده از </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>اختلاف دمای میان آبهای سرد عمق اقیانوس و آبهای گرم سطح اقیانوس ، </FONT><FONT color=#000000 size=3></FONT></P> <P><A class=daneshnameh title=الکتریسیته href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>الکتریسیته</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> تولید شد. اولین مرکز کوچک آمریکایی 10 کیلو وات تولید کرده </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>است و در چند سال آینده مراکزی با صدها مگاوات بوجود خواهد آمد. در </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>فرانسه مطالعاتی انجام شده و در دست تهیه است تا از آبهای آنتیل یا آبهای </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>حوالی زلاندنو بصورت اقتصادی بهره برداری شود. دمای سطح اقیانوس در </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>نواحی گرم معمولا 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. بنا به </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>اصل دوم </FONT></U></A></P> <P><U><FONT color=#000000 size=3>ترمودینامیک</FONT></U><FONT color=#000000 size=3> ، <SPAN style="COLOR: green">اصل کارنو</SPAN> ، یک ماشین حرراتی می‌تواند بین یک منبع گرم و یک </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>منبع سرد کار کند. <BR><BR><BR></P> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD><IMG alt=تصویر src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/1/1a/naftiraqb.jpg" border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT> text/html 2010-12-03T16:18:14+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده انرژی http://oloomimamali.mihanblog.com/post/178 <FONT size=3></FONT><BR> <H1><FONT color=#000000 size=3>مقدمه </FONT></H1><FONT color=#000000 size=3>از زمانی که انسانهای اولیه شروع به استفاده از انرژی کرده‌اند تا حال ، انرژی به <B>انرژیهای قدیمی</B> و <B>انرژیهای نو</B> تقسیم بندی می‌شود.<BR><BR><BR> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD><IMG alt=img/daneshnameh_up/f/f6/mhd.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/f/f6/mhd.jpg"></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT> text/html 2010-12-03T16:15:57+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده ظرفیت گرمایی http://oloomimamali.mihanblog.com/post/177 <P><FONT color=#000000 size=3>مقدار گرمایی که لازم است تا دمای یک جسم را به اندازه یک درجه افزایش دهد، به عنوان <B><SPAN style="COLOR: green">ظرفیت گرمایی</SPAN></B> تعریف می‌شود که آن را با حرف <B>C</B> نشان می‌دهند. ظرفیت گرمایی ، ترجمه واژه لاتین <B><SPAN style="COLOR: green">Heat Conductivity</SPAN></B> می‌باشد.</FONT></P> <P><IMG alt=تصویر src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/9/9e/support.gif" border=0></P> text/html 2010-12-03T16:13:36+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده قانون هوک http://oloomimamali.mihanblog.com/post/176 <H1><FONT color=#000000 size=3>تئوری آزمایش </FONT></H1> <P><FONT color=#000000 size=3>از مکانیک تحلیلی می‌‌دانیم که هرگاه یک </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>فنر</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> تحت تأثیر یک نیروی کشش قرار گیرد، طول فنر اضافه می‌‌شود. این افزایش طولی تا جائی که از <I><B>حد کشسانی</B></I> تجاوز نکند، با نیروی کشش متناسب است. آنچه گفتیم بیان </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>قانون هوک</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> است. یعنی اگر فنری را یک انتهای آن به جایی محکم شده است، اندکی بکشیم، در این صورت طول فنر افزایش پیدا می‌‌کند. اگر مقدار افزایش طول فنر را برابر <B>x</B> بگیریم، در این صورت بر اساس قانون هوک اگر نیروی کشش <B>F</B> باشد، باید <SPAN style="COLOR: green"><B>F = kx</B></SPAN> باشد که در آن <B>k</B> ثابت تناسبی است که <I><B>ثابت فنر</B></I> نامیده می‌‌شود.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3><IMG alt=تصویر src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/b/b0/hooklow.JPG" border=0><BR><BR><BR> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></P></FONT> text/html 2010-12-03T16:10:06+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده میدان الکتریکی http://oloomimamali.mihanblog.com/post/175 <FONT color=#000000 size=3>برای تعریف میدان الکتریکی در یک نقطه معین از فضا ، یک </FONT><A class=daneshnameh title="بار الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بار الکتریکی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> مثبت به اندازه واحد در آن نقطه قرار داده ، سپس مقدار نیروی الکتریکی وارد بر این واحد بار را به عنوان </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>شدت میدان الکتریکی</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> تعریف می‌کنند. بار مثبت را نیز به عنوان بار آزمون تعریف می‌کنند. به بیان دقیقتر می‌توان میدان الکتریکی را به صورت حد نسبت </FONT><A class=daneshnameh title="نیروی الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>نیروی الکتریکی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> وارد بر یک بار آزمون بر اندازه بار آزمون ، زمانی که مقدار بار آزمون به سمت صفر میل می‌کند، تعریف کرد.</FONT> text/html 2010-12-03T16:08:59+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده قانون کولن http://oloomimamali.mihanblog.com/post/174 <H1><FONT color=#000000 size=3>دید کلی </FONT></H1><FONT color=#000000 size=3>در اواخر قرن هیجدهم علوم تجربی به درجه‌ای از رشد و پیشرفت رسیده بود که بتوان مشاهدات دقیقی درباره نیروهای میان </FONT><A class=daneshnameh title="بار الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بارهای الکتریکی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> به عمل آورد. نتایج این مشاهدات را که در آن زمان فوق‌العاده مجادله‌آمیز بودند، نمی‌توان به این صورت بیان نمود. دو نوع و فقط دو نوع بار الکتریکی وجود دارد که ما اینها را به نام بارهای الکتریکی مثبت و منفی می‌شناسیم. همچنین دو بار نقطه‌ای نیروهایی بر یکدیگر اعمال می‌کنند که بزرگی این نیروها با مربع فاصله بین دو بار نسبت عکس و با حاصل‌ضرب اندازه بارها نسبت مستقیم دارد</FONT> text/html 2010-12-03T16:03:50+01:00 oloomimamali.mihanblog.com مهدی قاضی زاده نیرو http://oloomimamali.mihanblog.com/post/173 <H1><FONT color=#000000 size=3>دید کلی </FONT></H1><A class=daneshnameh title=گالیله href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>گالیله</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> می‌گفت: وقتی چیزی به حرکت در آمد، به حرکت خود ادامه می‌دهد مگر اینکه عامل دیگری بر آن اثر کند. هدف ما بررسی نحوه تغییر </FONT><A class=daneshnameh title=سرعت href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>سرعت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> است و چیزی را که برای تغییر سرعت اتلاق کنیم نیرو نامیده می‌شود. در طبیعت نیرو به صور مختلف ظاهر می‌شود. پدیده‌هایی همچون ، حرکت جسمی روی </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>سطح شیبدار</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> ، </FONT><A class=daneshnameh title="حرکت نوسانی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>حرکت نوسانی جرم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> ، </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>فنر</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> ، حرکت </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>سقوط آزاد</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> اجسام در اثر </FONT><A class=daneshnameh title=گرانش href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4"><FONT color=#000000 size=3>گرانش</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> ، توقف اتومبیل در اثر </FONT><A class=daneshnameh title="نیروی اصطکاک" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%B7%DA%A9%D8%A7%DA%A9"><FONT color=#000000 size=3>نیروی اصطکاک</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> ، سر خوردن اجسام بر روی سراشیبی در اثر </FONT><A class=daneshnameh title="نیروی گرانشی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>نیروی گرانشی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> ، حرکت </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>ذرات بارداری</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> در </FONT><A class=daneshnameh title="میدان الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>میدان الکتریکی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> در اثر </FONT><A class=daneshnameh title="نیروی الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>نیروی الکتریکی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> ، تمرکز </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#000000 size=3>نوکلئونهای هسته اتم</FONT></U></A><FONT color=#000000 size=3> و غیره جلوه‌هایی از نیرو در پدیده‌های فیزیکی می‌باشند. <BR></FONT> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD><FONT color=#000000>عکس پیدا نشد </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>